Privacyverklaring & cookies

De website www.beaujean-vacances.com (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:

Beaujean Vacances B.V.(hierna “Beaujean Vacances”, “Wij” en “Ons”)
Rijksweg 4
6271 AE Gulpen
Nederland

E-mail: [email protected]
Telefoon: +31 (0)43 455 9075

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

1. Waarom deze privacyverklaring?

Iedere persoon die de Website gebruikt (hierna de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken enkel jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betreft een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Beaujean Vacances kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Beaujean Vacances behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker.

2. Wie verwerkt persoonsgegevens?

2.1 Verantwoordelijke

Beaujean Vacances is verantwoordelijk voor het verwerken van gegevens en bepaalt zelf of samen met andere partijen welke persoonsgegevens worden verzameld, met wel doel en met welke middelen

2.2 Verwerkers

Beaujean Vacances stelt zich vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt van - of in naam van - de verantwoordelijke voor het verwerken van gegevens. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwlijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

3. Wat is de juridische basis voor het verwerken van gegevens

Overeenkomstig de Privacywet en verordening, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;
 • Op basis van toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Beaujean Vacances verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt: 

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens: enkel de noodzakelijke gegevens);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
 • Persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum, nationaliteit, identiteitskaartnummer).
 • Gegevens over de medereizigers (naam, voornaam, adres, geboortedatum), ten behoeve van de toeristenlijsten voor huiseigenaren

Deze gegevens worden verzameld wanneer je een boeking plaatst op onze Website of per telefoon. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website. Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld favorieten) en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

5. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Beaujean Vacances verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van ons platform een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. 
Beaujean Vacances behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, boekingsbeheer, facturatie, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven.
 • Beheer van geschillen.
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Beaujean Vacances zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen

6. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt binnen Beaujean Vacances en eventueel met de belanghebbende partijen bij het afsluiten van een boeking bij Beaujean Vacances. Dit kan de huiseigenaar van het geboekte verblijf zijn of de beheerder/poetser van het pand zodat deze weet wie er aanwezig is. Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan andere partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven.

7. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te streven.
Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker op geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

8. Wat zijn uw rechten?

8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

8.2 Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw gegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens.

8.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “Gebruikersprofiel”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • U herroept uw toestemming tot het verwerken van jouw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw gegevens;
 • U heeft op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Uw gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Uw gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

8.5 Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Beaujean Vacances om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

8.6 Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. Beaujean Vacances zal ophouden jouw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij Beaujean Vacances kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Beaujean Vacances verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht op het intrekken van uw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

9. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Beaujean Vacances naar het adres bovenaan dit document of via e-mail aan [email protected]. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.  

10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens door Beaujean Vacances, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Voor een goede werking van onze website en voor uw gebruiksgemak maakt Beaujean Vacances gebruik van cookies.

11. Cookies

11.1 Wat zijn cookies?

Cookies verzamelen informatie nodig voor het goed functioneren van een website. In feit zijn het kleine tekstbestandjes die geplaatst worden op uw toestel bepaalde zaken bijhouden bij uw bezoek op onze website.

11.2 Moet ik me zorgen maken?

Nee, absoluut niet. De cookies die Beaujean Vacances gebruikt dienen veelal voor uw gebruiksgemak, zoals het bijhouden van favorieten (zodat deze bij uw volgende bezoek weer zichtbaar zijn) of het vasthouden van gegevens tijdens een boeking zodat u ze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren. Ook gebruiken we cookies voor het bijhouden van anonieme gegevens voor analytische doeleinden, zodat we onze website steeds kunnen verbeteren. In geen geval wordt privacygevoelige informatie opgeslagen in cookies!

11.3 Welke cookies gebruiken jullie allemaal?

Jouw huidige cookie instellingen:

Verander je huidige cookie instellingen