Algemene voorwaarden Groepsannuleringsregeling

1 Begripsomschrijvingen

In de voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Beaujean Vacances: Beaujean Vacances B.V. .
1.2 Contractant: alle deelnemers die op de namenlijst vermeld staan.
1.3 Huursom: het totaal van vooraf verschuldigde en/of betaalde bedragen voor boekingen.
1.4 Verblijf: de duur van het verblijf in een groepsaccommodatie volgens de overeenkomst.
1.5 Annuleringskosten: verschuldigde (gedeeltelijke) huursom en overboekingkosten in geval van annulering
1.6 Niet gebruikte dagen: dagen die contractant onvoorzien niet heeft kunnen doorbrengen in groepsaccommodatie waar hij zou verblijven.
1.7 Huursom per dag: ieders persoonlijke huursom gedeeld door het totaal aantal dagen van het verblijf. Tenzij anders vermeld wordt alleen vergoeding verleend voor hele dagen, onder aftrek van restituties en dergelijke.
1.8 Afsluitkosten groepsannuleringsregeling: kosten die verbonden zijn aan het afsluiten van de groepsannuleringsregeling.
1.9 Annuleringsregeling: groepsannuleringsregeling.
1.10 Ernstige ziekte: ziekte die zonder directe behandeling niet zal genezen en ook bij behandeling blijvende gevolgen kan hebben.
1.11 Ernstig ongeval: eventueel letsel moet zijn vastgesteld door een arts. Onder een ongeval verstaan we ook: bevriezing, verdrinking, verstikking; verhongering, dorst, uitputting en zonnebrand veroorzaakt doordat u onvoorzien geïsoleerd bent geraakt; acute vergiftiging door iets anders dan voedings¬, genots¬ of geneesmiddelen; besmetting door ziektekiemen bij een onvrijwillige val in water of een andere stof; een wondinfectie of bloedvergiftiging door het ongeval; complicaties en verergering door de eerste hulp die u heeft gekregen na het ongeval, of door een medisch noodzakelijke behandeling die u na het ongeval heeft gekregen.
1.12 Onder familieleden in de 1e of 2e graad wordt verstaan:
Bloedverwantschap of aanverwantschap 1e graad: uw (adoptie)ouder(s), uw (adoptie)kind(eren), de (adoptie)ouder(s) van uw partner, de (adoptie)kind(eren) van uw partner, de partner van uw (adoptie) kinderen (schoonzoon of schoondochter).
Bloedverwantschap of aanverwantschap 2e graad: uw grootouder(s), uw kleinkind(eren), uw broer(s) en zus(sen), de grootouder(s) van uw partner, de kleinkind(eren) van uw partner, de broer(s) en zus(sen) van uw partner.

2 Geldigheidsduur regeling

2.1 De regeling is geldig vanaf de datum van afsluiting van de regeling tot en met de einddatum van het verblijf volgens de overeenkomst.
2.2 De dekking begint na betaling van de kosten van de annuleringsregeling en pas zodra de volledige lijst met o.a. de namen en adressen van de deelnemers door Beaujean Vacances is ontvangen. Wijzigingen in de lijst met namen en adressen van deelnemers per huishouden moeten per direct schriftelijk of per e-mail aan Beaujean Vacances worden doorgegeven.
Na ontvangst van de wijziging zal de dekking aangepast worden.
De dekking eindigt op de einddatum van het verblijf volgens de overeenkomst.
2.3 De annuleringsregeling kan alleen worden afgesloten ten tijde van het aangaan van de huurovereenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3 Geldigheidsduur dekking

Binnen de geldigheidsduur van de annuleringsregeling geldt dat de dekking:
3.1 voor annuleringskosten begint 2 maanden voor aanvang verblijf en eindigt op het tijdstip van aanvang van het verblijf.
3.2 voor niet gebruikte dagen geldig is vanaf het moment van aanvang van het verblijf tot en met de einddatum van het verblijf.

4 Afsluitkosten annuleringsregeling

4.1 Betaling
Contractant is verplicht de kosten voor het afsluiten van de annuleringsregeling te voldoen bij het afsluiten van annuleringsregeling.
4.2 Teruggave
Er bestaat geen recht op teruggave van de afsluitkosten van de annuleringsregeling, tenzij sprake is van annulering van het verblijf door Beaujean Vacances.

5 Hoogte afsluitkosten annuleringsregeling

De afsluitkosten bedragen 5,5% van de kale huursom die is overeengekomen in de huurovereenkomst.

6 Dekking Annuleringskosten

Groepsannulering
6.1 Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten als gevolg van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 6.1.1 t/m 6.1.2. Recht op uitkering bestaat voor alle (individuele) contractanten met een maximum als genoemd in artikel 8.1.
6.1.1 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval met letsel van (een of meerdere) contractant(en). binnen een periode van 2 maanden voor de ingangsdatum van verblijf, of tijdens het verblijf.
6.1.2 Uitvallen van de gehuurde accommodatie door een van buiten komend onheil, indien de huurkosten niet door de verhurende partij worden geretourneerd. 

Individuele annulering
6.2 Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten als gevolg van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 6.2.1 t/m 6.2.5, waarbij geldt dat de contractant zulks met verificatoire bescheiden dient aan te tonen. Recht op uitkering bestaat voor alle (individuele) contractanten met een maximum als genoemd in artikel 8.1.
6.2.1 Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval met letsel van familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van contractant binnen een periode van 2 maanden voor de ingangsdatum van verblijf, of tijdens het verblijf.
6.2.2 Materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van eigendom van contractant, zijn huurwoning of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is.
6.2.3 Het door contractant onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning of onverwachte oplevering van een koopwoning, maar niet eerder dan 30 dagen voor aanvang en niet later dan 30 dagen na het einde van het verblijf.
6.2.4 Complicaties bij zwangerschap van contractant of partner.
6.2.5 Definitieve ontwrichting van het huwelijk van contractant, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract binnen een periode van 2 maanden voor de ingangsdatum van verblijf, of tijdens het verblijf.
Voorwaarde voor recht op uitkering is dat contractant niet door een ander persoon kan worden vervangen.

Voor al deze gebeurtenissen geldt dat ze onvoorzien zijn, onverwacht moeten optreden en tijdens de looptijd van de dekking gebeuren. Let op, er kan geen beroep worden gedaan annuleringsregeling wanneer de reden voorzien was, er sprake is van fraude of wanneer een persoon overlijdt/ ziek wordt die niet deelneemt aan de groep van contractanten.

7 Dekking niet gebruikte dagen

Groepsannulering
7.1 Voortijdige terugkeer
7.1.1 Uitkering wordt verleend op basis van de huursom per dag als gevolg van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 6.1.1 t/m 6.1.2, waarbij geldt dat de contractant zulks met verificatoire bescheiden dient aan te tonen. Recht op uitkering bestaat voor alle contractanten met een maximum als genoemd in artikel 8.1 voor zover zij ook voortijdig terugkeren..

Individuele annulering 
7.2 Voortijdige terugkeer
7.2.1 Uitkering wordt verleend voor de huursom per dag in geval van voortijdige terugkeer naar de woonplaats als gevolg van een onzekere gebeurtenis als genoemd in 6.2.1 tot en met 6.2.6, waarbij geldt dat de contractant zulks met verificatoire bescheiden dient aan te tonen.
Recht op uitkering bestaat voor getroffen contractant en contractantgezinsleden met een maximum als genoemd in artikel 8.1 voor zover zij ook voortijdig terugkeren.

8 Maximale uitkering

8.1 De maximale uitkering voor alle contractanten tezamen is ten hoogste 100% van de huursom, verdeeld over alle contractanten naar verhouding van ieders aandeel in de huursom.
8.2 Uitkering wordt verleend onder aftrek van eventuele restituties.
8.3 Op een uitkering voor groepsannulering zal een eventuele eerdere uitkering op grond van individuele annulering in mindering worden gebracht.

9 Algemene uitsluitingen

9.1 Geen uitkering wordt verleend als contractant of belanghebbende:
9.1.1 een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft.
In dat geval vervalt het recht op uitkering voor de hele vordering, ook voor die onderdelen waarbij geen onware opgave is gedaan en/of verkeerde voorstelling van zaken is gegeven.
9.1.2 een of meer overeenkomstverplichtingen niet is nagekomen Tevens komt elk recht op uitkering te vervallen, als contractant of belanghebbende de onder artikel 10.2 genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het opzet Beaujean Vacances te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt.
9.2 Geen uitkering wordt verleend voor een claim als gevolg van een gebeurtenis:
9.2.1 die (in)direct verband houdt met:

  • molest, waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is gedeponeerd.
  • atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt .
  • inbeslagneming en verbeurdverklaren .
  • het willens en wetens bijwonen van kaping, hi-jacking, staking of terreurdaad.

9.2.2 ontstaan of mogelijk geworden door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste merkelijke schuld.
9.2.3 die (in)direct verband houdt met zelfdoding van contractant of poging daartoe.
9.2.4 bij of als gevolg van het deelnemen aan of het plegen van een misdrijf, of poging daartoe.
9.2.5 die verband houdt met een ziekte, aandoening of afwijking die bij contractant, familieleden in 1e of 2e graad of zijn huisgenoten in de periode van 2 maanden voor de afsluitdatum van de regeling bestond of klachten veroorzaakte. 
Deze uitsluiting is alleen van kracht als de regeling is afgesloten later dan 7 dagen na boekingsdatum.

10 Verplichtingen bij schade

10.1 Contractant of belanghebbende is verplicht:
10.1.1 al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming, vermindering of beperking van schade
10.1.2 bij ongeval of ziekte onmiddellijk geneeskundige hulp in te roepen en niets na te laten wat herstel zou kunnen bevorderen. Eveneens is contractant verplicht zich op verzoek en op kosten van Beaujean Vacances door een door Beaujean Vacances aangewezen arts te laten onderzoeken en deze alle gewenste inlichtingen te verschaffen.
10.1.3 Beaujean Vacances volle medewerking te verlenen, naar waarheid gegevens te verschaffen en alles na te laten wat de belangen van Beaujean Vacances zou kunnen benadelen.
10.1.4 de omstandigheden die leiden tot een verzoek om uitkering aan te tonen.
10.1.5 de originele bewijsstukken te overleggen.
10.1.6 medewerking te verlenen bij verhaal op derden, eventueel door overdracht van aanspraken, en bij het verstrekken van noodzakelijke machtigingen.
10.2 Contractant of belanghebbende is verplicht:
10.2.1 na een gebeurtenis, waardoor het verblijf (mogelijk) wordt geannuleerd, dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na de gebeurtenis te melden aan Beaujean Vacances.
10.2.2 een verzoek tot uitkering zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, maar uiterlijk binnen 1 maand na einde van de gebeurtenis, te melden aan Beaujean Vacances door middel van toezending van een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier.
10.3 Mededelingen gedaan bij een melding als genoemd in 10.2.1 en 10.2.2 dienen mede tot vaststelling van de schade en het recht op uitkering.

11 Schaderegeling

Beaujean Vacances is belast met het (doen) regelen van schade, mede aan de hand van door contractant verstrekte gegevens en inlichtingen.

12 Dubbele regeling

Als, zo deze regeling niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op uitkering op grond van enige andere regeling, al dan niet van oudere datum, of op grond van enige wet of andere voorziening is deze regeling pas in de laatste plaats geldig. Dan zal alleen die schade voor uitkering in aanmerking komen die het bedrag te boven gaat waarop contractant elders aanspraak zou kunnen maken.


13 Rechthebbende

13.1 Recht op uitkering bestaat alleen voor contractant.
Als er sprake is van overlijden van contractant bestaat er ook recht op uitkering voor de natuurlijke persoon/personen die als zijn erfgenaam optreden. Een erfgenaam dient te allen tijde een verklaring van erfrecht over te leggen.
13.2 Uitkering zal geschieden aan één contractant, de hoofdboeker (tenzij andere contractanten hiertegen, voor betaling van de uitkering, schriftelijk aan Beaujean Vacances bezwaar hebben gemaakt), dan wel aan degene door wiens bemiddeling de regeling loopt.

14 Verjaringstermijn van recht op uitkering

Heeft Beaujean Vacances ten aanzien van een vordering een definitief standpunt schriftelijk kenbaar gemaakt, dan verjaart ieder recht jegens Beaujean Vacances ter zake van het desbetreffende schadegeval na verloop van 6 maanden. Deze termijn gaat in op de dag waarop Beaujean Vacances dit bericht verstuurt.

15 Adres

Kennisgevingen door Beaujean Vacances aan contractant geschieden rechtsgeldig aan zijn laatst bij Beaujean Vacances bekende adres of aan het adres van degene, door wiens bemiddeling de regeling loopt.

16 Geschillen/klachten

Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De (kanton-)rechter te Maastricht is uitsluitend bevoegd

17 Clausule terrorismedekking

Is uw schade veroorzaakt door terrorisme? Dan vergoeden wij de schade op basis van het Protocol afwikkeling claims van de NHT (Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij
voor Terrorismeschaden). Daarin staat in welke gevallen we een schadevergoeding kunnen beperken, als er sprake is van bijvoorbeeld terrorisme of kwaadwillige besmetting.
De volledige tekst van dit protocol vindt u op www.terrorismeverzekerd.nl.